Statut

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Białobłotach

R o z d z i a ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁOBŁOTACH zwana dalej OSP

§ 2
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej a także niniejszego statutu.

§ 3
Siedzibą OSP jest Białobłoty.

§ 4
Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą, oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5
Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8
Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu
oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10
Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony
przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej
wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP
i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia
funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich,
chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej
i kulturalno-oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

R o z d z i a ł III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli
ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/.

§ 12
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu
przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13
Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych.
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
3. Wspierających.
4. Honorowych.

§ 14
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu
postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej
treści:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam
czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być
zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność,
ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 15
1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła
12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat mogą być
wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone
w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez
Zarząd Główny Związku.

§ 16
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalności. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz
OSP.
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18
Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP.
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru i odznak.

§ 19
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
4. Dbać o mienie OSP.
5. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 20
Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.

§ 21
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
2. Wykluczenia przez w władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszym statutu.
3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok.
4. Likwidacji OSP.
5. Śmierci.
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i mundurowanie będące w dyspozycji OSP.

R o z d z i a ł IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie członków.
2. Zarząd.
3. Komisja rewizyjna.
A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 26
Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być
zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie do 5 – 9
członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny.
W składzie większość stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.

§ 27
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich
działalności,
3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej
zmianie.
5. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego
zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków
zgłoszonych przez członków OSP.
7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich
obciążaniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęci zapisów i darowizn.
10.Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28
Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29
Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30
Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków
o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31
Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP.
3. Na żądanie ½ liczby członków OSP.
4. Na żądanie Związku OSP RP.

§ 32
Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od
dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33
Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest co najmniej ½ ogólnej liczby
członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania
OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej
½ ogólnej liczby członków.

§ 34
W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku
wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać
ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie
zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych
członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania
OSP i zmian w statucie.

§ 35
Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
B. ZARZĄD

§ 36
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę
naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce
ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37
Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP.
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
3. Zwoływanie walnego zebrania.
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie
statutu.
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie,
o miejscu zameldowania członków, aa także o adresie siedziby OSP najpóźniej
w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia
w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz
składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10.Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz
występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11.Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalnooświatowych
i sportowych.
12.Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych
im zadań.
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do
OSP.
10
14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych
kompetencjom walnego zebrania.

§ 38
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale
i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać
przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie różnej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie
rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania
zadań operacyjno – technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków
OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
11
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie
ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości
oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43
Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP
naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną.
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika.
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44
Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP
naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne.
2. Nagana w rozkazie naczelnika.
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.
C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
i opłacania składek członkowskich.
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz
z oceną działalności OSP.
3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

§ 46
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48
Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

R o z d z i a ł V
MAJATEK I FUNDUSZE OSP

§ 49
Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. Dochodów z majątku i imprez.
4. Ofiarności publicznej.
5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50
OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

R o z d z i a ł VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 52
Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 53
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.